Etiska Riktlinjer

Affärer ska endast ingås med parter som tillämpar en sund och lagligt grundad praxis, minimerar risken för intressekonflikter, förbjuder givande eller mottagande av gåvor och gratifikationer, fäster yttersta vikt vid full redovisning och utlämnande av sanna uppgifter, samt följer alla anvisningar, kvalitetskriterier och produktkrav.

Hälsa och säkerhet

Alla affärspartners ska åta sig att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsplats samt följa alla gällande lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga inom hälsa och säkerhet. Dessutom ska det finnas en lämplig metod för hantering av farliga ämnen. Alla parter som erbjuder bostäder ska också se till att de hålls i ett hälsosamt och säkert skick.

Miljöaspekter

Alla affärspartners ska åta sig att använda miljömässigt hållbara metoder som ska följa Europeiska Unionens förordningar. Försiktighet ska vidtas beträffande alla potentiellt miljöfarliga ämnen eller processer.

Alla affärspartners ska, när det gäller produktionen, aktivt minimera sin miljöpåverkan och följa lokala lagar, förordningar och föreskrifter, och även kemikalielagen REACH, som tillkommit genom ett EU-samarbete. Förbjudna kemiska ämnen får inte användas.

Principer för anställning

Affärer ska bara ingås med parter som inte utsätter sina arbetare för fysiska risker, som respekterar deras fackföreningsfrihet och som inte utnyttjar sina arbetare. Alla typer av psykiska eller fysiska hot samt fysisk bestraffning är förbjudet.

Löner och förmåner ska följa lagarna och/eller rådande lokal praxis. Alla avgifter och/eller löneavdrag ska vara rättvisa och skäliga. Arbetstider ska fastställas på dags-, vecko- och månadsbasis, med ersättning för övertid. Barnarbete är förbjudet att använda bland parter, producenter eller producenters säljare. Ett barn är en person under 14 eller 16 års ålder, beroende på det aktuella landets lagstiftning. Tvångsarbete eller arbete utfört av fångar är förbjudet att använda bland parter, producenter eller producenters säljare.

Förbud mot diskriminering. Vid bejakande av kulturell mångfald och främjande av densamma ska principerna för anställning utgå från färdigheter och förmåga. Affärer får inte ingås med parter som diskriminerar på något sätt. Korruption och utpressning samt mutor ska bekämpas.

Allmänt

Avsikten är att enbart göra affärer med parter, producenter och säljare som bidrar till förbättring av sina samhällen och som utbildar och vidareutbildar sina arbetare.

Produkten har blivit tillagd i varukorgen